Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Δομή Προγράμματος Επιμόρφωσης Μοντέλου Μεικτής Μάθησης

Εμφανίσεις: 1416

Ερώτηση

Ποια η δομή ενός επιμορφωτικού προγράμματος μοντέλου μεικτής μάθησης;

Απάντηση

Το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ έχει σχεδιασθεί ώστε να είναι ισοδύναμο με το παραδοσιακό μοντέλο (δια ζώσης/ «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλίες). Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα με το μοντέλο μεικτής μάθησης περιλαμβάνει:

 1. 8 διά ζώσης συνεδρίες, διάρκειας 3 ωρών έκαστη,
 2. 20 συνεδρίες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, διάρκειας 3 ωρών έκαστη,
 3. ασύγχρονες δράσεις, που διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και συνοδεύουν τις διά ζώσης και τις σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες.

Στις παραπάνω συνεδρίες (σύγχρονες εξ αποστάσεως ή διά ζώσης) περιλαμβάνονται και οι 8 υποστηρικτικές συναντήσεις για την εφαρμογή στην τάξη διάρκειας 3 ωρών έκαστη.

Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε 8 έως 12, εν γένει, επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς ενός από τους κλάδους στους οποίους απευθύνονται και τα προγράμματα του παραδοσιακού μοντέλου (καθώς και «συναφών» κλάδων, στην ευρεία εφαρμογή του μοντέλου).

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται εν γένει σε 24 εβδομάδων, σε συνεδρίες εκτός σχολικού ωραρίου. Οι διά ζώσης συνεδρίες εν γένει λαμβάνουν χώρα στην διάρκεια 4 Σαββατοκύριακων (3 ώρες το Σάββατο και 3 την Κυριακή).

Έξοδα για τις δια ζώσης συνεδρίες Προγράμματος Επιμόρφωσης Μοντέλου Μεικτής Μάθησης

Εμφανίσεις: 1371

Ερώτηση

Το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα για τις δια ζώσης συνεδρίες;

Απάντηση

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των επιμορφούμενων για τις ανάγκες του επιμορφωτικού προγράμματος (πχ μετάβαση και πιθανή διανυκτέρευση στην έδρα του ΚΣΕ για τις δια ζώσης συνεδρίες) καλύπτονται από την Πράξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ.

Επιτυχής Παρακολούθηση Προγράμματος Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ

Εμφανίσεις: 1944

Ερώτηση

Πότε θεωρείται ολοκληρωμένη η παρακολούθηση του προγράμματος μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ;

Απάντηση

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή του επιμορφούμενου στην επιμόρφωση και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική δοκιμασία, υποχρεούται:

α) να είναι παρών κατ' ελάχιστον στο 90% των δια ζώσης ή σύγχρονων εξ αποστάσεων συνεδριών διδασκαλίας/μαθήματος (δηλαδή τουλάχιστον στις 18 από τις 20 προβλεπόμενες) και στο 90% των υποστηρικτικών συναντήσεων (δηλαδή τουλάχιστον στις 7 από τις 8 προβλεπόμενες). Ως παρουσία στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται η αδιάλειπτη συμμετοχή του επιμορφούμενου στην εικονική τάξη και τη συγκεκριμένη εικονική αίθουσα.

β) να πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες 8 «παρεμβάσεις» στην τάξη, με αξιοποίηση ΤΠΕ.

γ) να έχει ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα, δηλαδή να συμμετέχει ενεργά στις σύγχρονες συνεδρίες, να εκπονεί τις εργασίες και να εκτελεί τις ασύγχρονες δραστηριότητες που του ανατίθενται.

Η τελική δοκιμασία πιστοποίησης στηρίζεται σε διαδικασία εξετάσεων μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος.

Πιστοποίηση Α Επιπέδου ΤΠΕ & Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μοντέλου Μεικτής Μάθησης

Εμφανίσεις: 1779

Ερώτηση

Είμαι δικαιούχος για συμμετοχή σε πρόγραμμα Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ, αλλά έχω πιστοποιηθεί επιτυχώς σε παλαιότερο Έργο Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ. Μπορώ να παρακολουθήσω;

Απάντηση

Η πιστοποίηση Α΄ επιπέδου ΤΠΕ αποτελεί γενική προϋπόθεση συμμετοχής στην επιμόρφωση Β' επιπέδου ΤΠΕ. Θα πρέπει ωστόσο να τονισθεί ότι ειδικότερα η παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος με το μοντέλο μεικτής μάθησης προϋποθέτει επάρκεια στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ΤΠΕ και εξοικείωση με την χρήση των υπολογιστικών εργαλείων και του διαδικτύου, καθώς οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να εκτελούν σε τακτική βάση δραστηριότητες, ασκήσεις και εργασίες που τους ανατίθενται, να ασχολούνται με εκπαιδευτικά λογισμικά κλπ μακριά από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης και χωρίς φυσική επαφή με τους επιμορφωτές και τους τεχνικούς υπευθύνους. Επισημαίνεται ακόμη ότι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη διασφάλισης της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση των σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών, καθώς και για την εκτέλεση των ασύγχρονων δράσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να διαθέτουν υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο που ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις του Blackboard Collaborate.

Υλοποίηση Προγραμμάτων Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης σε ορισμένους μόνο Νομούς

Εμφανίσεις: 2027

Ερώτηση

Γιατί υλοποιούνται εξ αποστάσεως προγράμματα σε ορισμένους μόνο νομούς;

Απάντηση

Τα βασικά κριτήρια για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων μοντέλου μεικτής μάθησης είναι:

 • Ο γεωγραφικός κατακερματισμός (απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες , ορεινές περιοχές διάσπαρτα νησιά κλπ)
 • Ο μικρός αριθμός υπηρετούντων εκπαιδευτικών που καθιστούν αδύνατη τη δημιουργία βιώσιμων τμημάτων επιμόρφωσης
 • Η μερική ή η ολική έλλειψη επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ για έναν ή περισσότερους κλάδους σε μία γεωγραφική περιοχή, οπότε και είναι δύσκολη η κάλυψη επιμορφωτικών αναγκών μεγάλων εκπαιδευτικών πληθυσμών.

Υποστήριξη κατά την παρακολούθηση Προγράμματος Επιμόρφωσης Μοντέλου Μεικτής Μάθησης

Εμφανίσεις: 1476

Ερώτηση

Εάν αντιμετωπίζω δυσκολίες κατά την παρακολούθηση του προγράμματος, τι βοήθεια θα μου παρασχεθεί;

Απάντηση

Για την υποβοήθηση των επιμορφούμενων στις ασύγχρονες δράσεις (και γενικότερα στο επιμορφωτικό πρόγραμμα), ο επιμορφωτής παρέχει ασύγχρονη υποστήριξη, κύρια σε παιδαγωγικά θέματα και θέματα χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (π.χ. forum). Οι επιμορφούμενοι ενθαρρύνονται να παρακολουθούν στο ΚΣΕ και τις σύγχρονες συνεδρίες, εάν αυτό είναι εφικτό, αν και μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές και από άλλους χώρους, έχοντας σε αυτήν την περίπτωση την ευθύνη της καλής λειτουργίας του δικτύου και της υποδομής γενικότερα που θα χρησιμοποιήσουν για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Προβλέπεται η παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τους επιμορφούμενους, σε θέματα που αφορούν τα υπολογιστικά εργαλεία στήριξης της επιμόρφωσης, από τον τεχνικό υπεύθυνο του ΚΣΕ.

espa logo

Φωτογραφικό Υλικό

Οι επιμορφούμενοι δημιουργούν...

... εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453   Σενάριο που δοκιμάστηκε στην Α' ΕΠΑΛ, αλλά αντιστοιχεί και στη Β' Γενικού Λυκείου Αφορά... Περισσότερα
Νίκος Καββαδίας, «Πούσι» Περιεχόμενο της διδακτικής αυτής παρέμβασης αποτελεί η αισθητική και ερμηνευτική προσέγγιση του... Περισσότερα
Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα) Η διδακτική αυτή πρόταση έχει ως σκοπό να λειτουργήσει ανακεφαλαιωτικά, καθώς έχει ολοκληρωθεί... Περισσότερα
Ο εμφύλιος πόλεμος στην Κέρκυρα- η παθολογία του πολέμου Το σενάριο που ακολουθεί αποτελεί μια απόπειρα συνολικής ανάλυσης των κεφαλαίων 70-82 του Γ΄... Περισσότερα
Αίτια παρακμής και πτώσης του Βυζαντίου (1453)  Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς... Περισσότερα
Νόμος και Φύση στη σκέψη των Σοφιστών (Αντιφών vs Πρωταγόρας Η διδακτική αυτή πρόταση έχει  ως σκοπό της να φέρει τους μαθητές σε μια πρώτη και... Περισσότερα
Γ. Σεφέρη, «Τα τρία Χαϊκού»   Ο ΦΑΚΕΛΟΣ "ΤΑ ΤΡΙΑ ΧΑΪΚΟΥ" ΤΟΥ Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ... Περισσότερα
Όσο μπορείς Α. Σενάριο Διδασκαλίας στη Νεοελληνική Λογοτεχνία: 1.Τίτλος  2.Προαπαιτούμενα ... Περισσότερα
Γνωρίζοντας τους Beatles ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ (WEB QUEST), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ... Περισσότερα
Ενότητα 9: (α) Κείμενο, (β) Λεξιλογικά, Ετυμολογικά, (γ) Σύνταξη   Το διδακτικό σενάριο πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις: (α) επεξεργασία ΄του... Περισσότερα
Μελέτη της μεταβολής του εμβαδού ορθογωνίου με σταθερή περίμετρο με βάση τη σχέση των πλευρών του Διερευνούμε πότε γίνεται μέγιστο το Εμβαδό ενός ορθογωνίου όταν αυτό έχει σταθερή... Περισσότερα
Πρόσημο τιμών συνάρτησης, ανίσωση β' βαθμού Εύρεση πρόσημου τιμών συνάρτησης Αφορά σε  ΠΕ03 - Α' Λυκείου Λογισμικό που... Περισσότερα
Παράγωγος συνάρτηση, Μονοτονία, Ακρότατα Έννοια Παραγώγου - Παράγωγος Συνάρτηση -Μονοτονία Συνάρτησης -Τοπικά Ακρότατα Αφορά σε... Περισσότερα
Κανονικά πολύγωνα και μέτρηση κύκλου Με το λογισμικό Sketchpad οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν κανονικά πολύγωνα με διάφορους... Περισσότερα
Κανονικά πολύγωνα και η εγγραφή τους σε κύκλο Εκπαιδευτικό σενάριο διάρκειας 6-7 ωρών για τα Κανονικά πολύγωνα, τα Βασικά Κανονικά Πολύγωνα και... Περισσότερα
Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου.  Κέντρα τριγώνου.  Συμπεριφορά τους. Αφορά σε... Περισσότερα
Συμμετρία ως προς κέντρο Το σενάριο έχει ως υπόθεση το μετασχηματισμό αντικειμένων(σημείου, ευθύγραμμου τμήματος,... Περισσότερα
Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από Τρίτη / Υψη τριγώνου / Άθροισμα γωνιών τριγώνου Το προτεινόμενο θέμα περιλαμβάνει ως εισαγωγή την επανεξέταση βασικών γεωμετρικών εννοιών σε ένα... Περισσότερα

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας
Βρίσκεστε εδώ: Home Υποστηρικτικες Δομες Συχνές Ερωτήσεις Μεικτό Μοντέλο Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ