Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Υλικό Αμεσης Αξιοποίησης των Νέων Ψηφιακών Υποδομών των Σχολείων

Η βιβλιοθήκη αυτή δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο 2014 με στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς 1800 περίπου σχολείων (περίπου 1000 Γυμνάσια και 800 Δημοτικά Σχολεία) που προμηθεύτηκαν (πιλοτικά) το 2010-2011, Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας ή Φορητά εργαστήρια υπολογιστών (Πρόσκληση - Πράξη 78 και 80, Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"/ ΕΣΠΑ 2007-2013), προκειμένου, κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου με αρ.πρωτ. 165098/Γ1/13-10-2014, να αξιοποιούν άμεσα στο μάθημά τους τα συστήματα αυτά.

Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα στην τάξη, ωστόσο είναι ελεύθερο για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό, με στόχο την άμεση και όσο το δυνατόν ευρύτερη αξιοποίηση των παραπάνω υποδομών.

Στο υλικό περιλαμβάνεται επιμορφωτικό υλικό σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης τύπων - μοντέλων διαδραστικών συστημάτων που έχουν προμηθευτεί τα παραπάνω σχολεία ή/και άλλο υποστηρικτικό υλικό που διατίθεται από τους προμηθευτές - κατασκευαστές, καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες -"μικρο-σενάρια" για διδακτικές παρεμβάσεις με χρήση ψηφιακού υλικού και αξιοποίηση των υποδομών (διαδραστικά συστήματα και φορητά εργαστήρια), όπως αυτά περιγράφονται και προτείνονται για εφαρμογή στην τάξη, στην παραπάνω εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επίσης, περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς βιβλιοθήκες διάθεσης - αποθετήρια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ψηφιακού υλικού (πχ. Ιφιγένεια, Φωτόδενδρο, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία), προς διευκόλυνση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών. 

Η διάθεση του παρόντος υλικού αποτελεί συμπληρωματική δράση της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» στο πλαίσιο ευρύτερων στόχων της επιμόρφωσης, σχετικά με την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων που θα δώσουν στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις νέες ψηφιακές υποδομές των σχολείων, προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο στόχος αυτός, όσον αφορά τους διαδραστικούς πίνακες, τα φορητά εργαστήρια υπολογιστών και τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού (πχ. Φωτόδενδρο, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία), προβλέπεται να προσεγγιστεί κύρια με την «Εισαγωγική Επιμόρφωση για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση ΤΠΕ και τη χρήση των υποδομών του Ψηφιακού Σχολείου» (Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ), που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά 2014-2015.

Κατηγορίες

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας ( 32 Αρχεία )

Στο φάκελο αυτό περιλαμβάνονται:

-        Το επιμορφωτικό υλικό που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής ταχύρρυθμης επιμόρφωσης μικρής κλίμακας (για περίπου 750 ενδοσχολικούς «πολλαπλασιαστές»), για την αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, που υλοποιήθηκε το 2012.

-      Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας: Σύντομος Οδηγός (Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Υ.ΠΑΙ.Θ.).

-        Υλικό σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (πχ. εγχειρίδια εγκατάστασης-χρήσης τύπων/ μοντέλων διαδραστικών συστημάτων που έχουν ήδη προμηθευτεί τα σχολεία (σύμφωνα με στοιχεία του Υ.ΠΑΙ.Θ.) ή/ και άλλο υποστηρικτικό υλικό που διατίθεται από τους προμηθευτές - κατασκευαστές. 

Διδακτικές Παρεμβάσεις και Ψηφιακό Υλικό

Διδακτικές Παρεμβάσεις και Ψηφιακό Υλικό ( 54 Αρχεία )

Στον φάκελο αυτό περιλαμβάνονται "μικρο-σενάρια" που αφορούν σε συγκεκριμένες ενότητες μαθημάτων της Στ' Δημοτικού και της Α' Γυμνασίου,  με βάση τα οποία, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ.πρωτ. 165098/Γ1/13-10-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 πρόκειται να υλοποιούνται διδακτικές παρεμβάσεις στην τάξη, με χρήση ψηφιακού υλικού και αξιοποίηση των υποδομών του σχολείου.

Αφορά στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Στ' Δημοτικού και στην Α' Γυμνασίου των περίπου 1800 σχολείων (περίπου 1000 Γυμνάσια και 800 Δημοτικά σχολεία) που έχουν προμηθευτεί (πιλοτικά) διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας ή φορητά εργαστήρια υπολογιστών (Π78 και Π80 του Ε.Π. ΕΔΒΜ).

Τα "μικρο-σενάρια" - διδακτικές παρεμβάσεις, οργανωμένα ανά βαθμίδα και μάθημα, περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μαθητές με χρήση ψηφιακού υλικού και του διαθέσιμου εξοπλισμού, καθώς και στοιχεία σύνδεσης με το πρόγραμμα σπουδών (πχ. ενότητα, διδακτικοί στόχοι) για τον εκπαιδευτικό.

Βιβλιοθήκες Διάθεσης - Αποθετήρια Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ψηφιακού Υλικού

Βιβλιοθήκες Διάθεσης - Αποθετήρια Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ψηφιακού Υλικού ( 4 Αρχεία )

Στο φάκελο αυτό, περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς βιβλιοθήκες διάθεσης - αποθετήρια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ψηφιακού υλικού (πχ. Ιφιγένεια, Φωτόδενδρο, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία), προς διευκόλυνση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.


Δεν υπάρχουν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία

espa logo

Φωτογραφικό Υλικό

Οι επιμορφούμενοι δημιουργούν...

... εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453   Σενάριο που δοκιμάστηκε στην Α' ΕΠΑΛ, αλλά αντιστοιχεί και στη Β' Γενικού Λυκείου Αφορά... Read more
Νίκος Καββαδίας, «Πούσι» Περιεχόμενο της διδακτικής αυτής παρέμβασης αποτελεί η αισθητική και ερμηνευτική προσέγγιση του... Read more
Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα) Η διδακτική αυτή πρόταση έχει ως σκοπό να λειτουργήσει ανακεφαλαιωτικά, καθώς έχει ολοκληρωθεί... Read more
Ο εμφύλιος πόλεμος στην Κέρκυρα- η παθολογία του πολέμου Το σενάριο που ακολουθεί αποτελεί μια απόπειρα συνολικής ανάλυσης των κεφαλαίων 70-82 του Γ΄... Read more
Αίτια παρακμής και πτώσης του Βυζαντίου (1453)  Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς... Read more
Νόμος και Φύση στη σκέψη των Σοφιστών (Αντιφών vs Πρωταγόρας Η διδακτική αυτή πρόταση έχει  ως σκοπό της να φέρει τους μαθητές σε μια πρώτη και... Read more
Γ. Σεφέρη, «Τα τρία Χαϊκού»   Ο ΦΑΚΕΛΟΣ "ΤΑ ΤΡΙΑ ΧΑΪΚΟΥ" ΤΟΥ Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ... Read more
Όσο μπορείς Α. Σενάριο Διδασκαλίας στη Νεοελληνική Λογοτεχνία: 1.Τίτλος  2.Προαπαιτούμενα ... Read more
Γνωρίζοντας τους Beatles ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ (WEB QUEST), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ... Read more
Ενότητα 9: (α) Κείμενο, (β) Λεξιλογικά, Ετυμολογικά, (γ) Σύνταξη   Το διδακτικό σενάριο πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις: (α) επεξεργασία ΄του... Read more
Μελέτη της μεταβολής του εμβαδού ορθογωνίου με σταθερή περίμετρο με βάση τη σχέση των πλευρών του Διερευνούμε πότε γίνεται μέγιστο το Εμβαδό ενός ορθογωνίου όταν αυτό έχει σταθερή... Read more
Πρόσημο τιμών συνάρτησης, ανίσωση β' βαθμού Εύρεση πρόσημου τιμών συνάρτησης Αφορά σε  ΠΕ03 - Α' Λυκείου Λογισμικό που... Read more
Παράγωγος συνάρτηση, Μονοτονία, Ακρότατα Έννοια Παραγώγου - Παράγωγος Συνάρτηση -Μονοτονία Συνάρτησης -Τοπικά Ακρότατα Αφορά σε... Read more
Κανονικά πολύγωνα και μέτρηση κύκλου Με το λογισμικό Sketchpad οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν κανονικά πολύγωνα με διάφορους... Read more
Κανονικά πολύγωνα και η εγγραφή τους σε κύκλο Εκπαιδευτικό σενάριο διάρκειας 6-7 ωρών για τα Κανονικά πολύγωνα, τα Βασικά Κανονικά Πολύγωνα και... Read more
Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου.  Κέντρα τριγώνου.  Συμπεριφορά τους. Αφορά σε... Read more
Συμμετρία ως προς κέντρο Το σενάριο έχει ως υπόθεση το μετασχηματισμό αντικειμένων(σημείου, ευθύγραμμου τμήματος,... Read more
Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από Τρίτη / Υψη τριγώνου / Άθροισμα γωνιών τριγώνου Το προτεινόμενο θέμα περιλαμβάνει ως εισαγωγή την επανεξέταση βασικών γεωμετρικών εννοιών σε ένα... Read more

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας