Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

για το έργο…

Το έργο έχει αντικείμενο το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επιμόρφωσης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για τους παρακάτω τύπους επιμόρφωσης, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους και αφορούν:

α) την ολοκληρωμένη επιμόρφωση στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, 27.500 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας (κλάδων ΠΕ02 Φιλόλογοι, ΠΕ03 Μαθηματικοί, ΠΕ04 Φυσικές Επιστήμες, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, ΠΕ70 Δάσκαλοι, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί) και ειδικότερα στις αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, του διαδικτύου, εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0, άλλων εργαλείων γενικής χρήσης,  διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας κλπ (επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ, διάρκειας 96 διδακτικών ωρών, με επιπρόσθετες δράσεις υποστήριξης και «εφαρμογής στην τάξη») Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε όλη τη χώρα, με το παραδοσιακό μοντέλο επιμόρφωσης (δια ζώσης συνεδρίες σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης). Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις απομακρυσμένων νησιών, δυσπρόσιτων ορεινών περιοχών, καθώς και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης όπου για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων (πολύ μικρός αριθμός ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, ανυπαρξία επιμορφωτών ή ΚΣΕ), θα υλοποιηθούν ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης κατά το μοντέλο της μεικτής μάθησης (blended learning), με συνδυασμό εξ αποστάσεως μαθημάτων (σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες και ασύγχρονες δράσεις) και περιορισμένου αριθμού δια ζώσης επιμορφωτικών συνεδριών.

β) την εκπαίδευση (διάρκειας εν γένει 350 διδακτικών ωρών με επιπρόσθετες δράσεις υποστήριξης και πρακτικής άσκησης/ «εφαρμογής στην τάξη») 400 εκπαιδευτικών από όλη τη χώρα ως επιμορφωτών Β΄ επιπέδου ΤΠΕ, με σκοπό τον εμπλουτισμό του Μητρώου Επιμορφωτών που θα διεξαγάγουν την επιμόρφωση και θα στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στη διδακτική αξιοποίηση στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την επιμόρφωση.

γ) την εισαγωγική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ, 60.000 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων  προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές υποδομές που πρόκειται να διατεθούν στο άμεσο μέλλον στα σχολεία και ιδίως, τους διαδραστικούς πίνακες και τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού  (επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ, διάρκειας 36 διδακτικών ωρών).

δ) την εκπαίδευση περίπου 2.000 «πολλαπλασιαστών» (διάρκειας 48 διδακτικών ωρών) που θα διεξαγάγουν την επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ, επιπροσθέτως των επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ. 

Ενδιαμέσως (αρχές 2012), για την αξιοποίηση πιλοτικής προμήθειας διαδραστικών συστημάτων σε 1000 περίπου σχολεία, διεξάγεται για μια και μόνο επιμορφωτική περίοδο, ειδική ταχύρρυθμη επιμόρφωση που αφορά 750 περίπου εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτών («ενδοσχολικοί πολλαπλασιαστές»).

 Η υλοποίηση του έργου προϋποθέτει την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, επιμορφωτικού υλικού και μελετών, τον σχεδιασμό, οργάνωση, διεξαγωγή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παραπάνω τύπων επιμόρφωσης, την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων στην τάξη (ιδίως, για την επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ), τη στήριξη των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στις ΤΠΕ, την ανάπτυξη και λειτουργία των υποστηρικτικών μηχανισμών οργάνωσης, υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της Πράξης. Οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα Μητρώα Επιμορφωτών, Πανεπιστημιακών Κέντρων Επιμόρφωσης και Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης, τα Κέντρα Πιστοποίησης, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης, τη Βιβλιοθήκη/ αποθετήριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αξιοποίηση ΤΠΕ – «Ιφιγένεια» κλπ. Στο πλαίσιο της Πράξης θα υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των μηχανισμών και μητρώων της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II που είχε υλοποιηθεί από το ΥΠΕΠΘ/ ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ.

 Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τις προκλήσεις των «κοινωνιών της γνώσης και της πληροφορίας», ειδικότερα σε ότι αφορά την αξιοποίηση και χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη.
 • Η διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε όλους τους νομούς της χώρας, τα οποία θα απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, με αντικείμενα κλιμακούμενης δυσκολίας και προστιθέμενης αξίας, όπως ενδεικτικά φαίνεται στην συνέχεια:
  • χρήση δικτυακών υπολογιστικών υπηρεσιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
  • ουσιαστική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία για διάφορα γνωστικά αντικείμενα
  • καλλιέργεια νέων στάσεων απέναντι στη διαδικασία της μάθησης, όπως περιγράφεται στην αρχή της ενότητας
  • Η εφαρμογή στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται στη διάρκεια της επιμόρφωσης

Την αρχική ευθύνη για την υλοποίηση της Πράξης έχει σύμπραξη φορέων που αποτελείται αρχικά από:

 • τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), ως τελικό δικαιούχο και
 • το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ ΙΤΥ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), ως συνδικαιούχους - συμπράττοντες επιστημονικούς φορείς.

και στη συνέχεια, από 24/2/2012:

 • το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής /Ι.Ε.Π. (διάδοχο του έργου έπειτα από την κατάργηση του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και του Π.Ι. με βάση το Ν.3966/24-5-2011), ως δικαιούχο φορέα και
 • το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ /Ι.Τ.Υ.Ε. (όπως μετονομάστηκε το Ε.Α.Ι.Τ.Υ., με βάση το Ν.3966/24-5-2011), ως συμπράττοντα επιστημονικό φορέα.

Η παρούσα Πράξη «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013) με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.

espa logo

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας
Βρίσκεστε εδώ: Home Το Εργο για το έργο