Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

"Εφαρμογή στην Τάξη" - Σχεδιασμός, Τεκμηρίωση, Απολογισμός

Ερώτημα

Ποιες είναι οι τυπικές υποχρεώσεις επιμορφωτών – επιμορφούμενων σχετικά με το σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και τον απολογισμό της «εφαρμογής στην τάξη»;

Απάντηση

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ, απαιτείται η συμπλήρωση και κατάθεση μιας σειράς εντύπων (φόρμες), τα οποία αφορούν στο σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και τον απολογισμό της επιμόρφωσης και του οργανικού τμήματος της επιμορφωτικής διαδικασίας, που είναι η «εφαρμογή στην τάξη».

Ειδικότερα απαιτείται:

Σε αρχικό στάδιο του προγράμματος:

 1. Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές (αν είναι περισσότεροι του ενός) του προγράμματος, να συντάσσουν/ συμπληρώνουν από κοινού «Σχέδιο υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης (επιμορφωτικές συνεδρίες)». Το έντυπο αυτό αφορά στην εκπόνηση και καταγραφή σχεδίου (πλάνου, προγραμματισμού) υλοποίησης του προγράμματος επιμόρφωσης, σχετικά με τη “διαδρομή” που προβλέπεται να ακολουθηθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και την κατανομή των ενοτήτων και του περιεχομένου αυτών στις συνεδρίες και στους επιμορφωτές του προγράμματος (αν είναι περισσότεροι του ενός). Το σχέδιο συμπληρώνεται από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος και στη συνέχεια κατατίθεται στο έργο από τον Συντονιστή του προγράμματος.
 2. Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές (αν είναι περισσότεροι του ενός αυτοί που συμμετέχουν στην υποστήριξη της εφαρμογής στην τάξη) του προγράμματος να συντάσσουν/ συμπληρώνουν από κοινού «Συνοπτικό σχέδιο σχετικά με την υλοποίηση της εφαρμογής στην τάξη». Το έντυπο αυτό αφορά στην εκπόνηση και καταγραφή σχεδίου (πλάνο, προγραμματισμός) για την υλοποίηση της «εφαρμογής στην τάξη» από τους επιμορφούμενους ενός προγράμματος. Περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το προφίλ των επιμορφούμενων (πχ. βαθμίδα, τάξη, μάθημα, που διδάσκουν, διαθέσιμες υποδομές ΤΠΕ στο σχολείο τους), την οργάνωση και το περιεχόμενο των υποστηρικτικών συναντήσεων, καθώς και το συνοπτικό πλάνο του επιμορφωτή για τις «παρεμβάσεις» που θα πραγματοποιήσει κάθε επιμορφούμενος. Το συνοπτικό πλάνο για κάθε επιμορφούμενο διαμορφώνεται μετά από συζήτηση και σε συνεργασία των επιμορφωτών με τους επιμορφούμενους (πχ. στο πλαίσιο της πρώτης υποστηρικτικής συνάντησης). Το σχέδιο συμπληρώνεται από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος και τους επιμορφούμενους (στοιχεία προφίλ επιμορφούμενων), και στη συνέχεια κατατίθεται στο έργο από τον Συντονιστή του προγράμματος. Οι επιμορφούμενοι του προγράμματος συμπληρώνουν οι ίδιοι, τα στοιχεία που αφορούν στο προφίλ τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και προκειμένου για την τεκμηρίωση της συμμετοχής και την αξιολόγηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των δράσεων «εφαρμογής στην τάξη» από τους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους:

 1. Κάθε επιμορφούμενος συντάσσει/ συμπληρώνει «Αναφορά επιμορφούμενου σχετικά με την υλοποίηση της εφαρμογής στην τάξη», και την καταθέτει μαζί με το υλικό του/των σεναρίων/ δραστηριοτήτων (πχ. σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, αρχεία εκπαιδευτικών λογισμικών) που ανάπτυξε/ προσάρμοσε και χρησιμοποίησε στο πλαίσιο της «εφαρμογής στην τάξη», καθώς και τυχόν υλικό τεκμηρίωσης και αναστοχασμού της παρέμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του επιμορφωτή. Η αναφορά περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση των «παρεμβάσεων» του επιμορφούμενου (πχ. ημερομηνία, στοιχεία τάξης, εξοπλισμού εφαρμογής, λογισμικό/ εργαλεία που αξιοποιήθηκε, σχόλια κλπ για κάθε μια από τις «παρεμβάσεις»/ δράσεις εφαρμογής στην τάξη που πραγματοποίησε) και μαζί με το επισυναπτόμενο υλικό αξιολογείται και τεκμηριώνει την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, αναφορικά με το σκέλος της «εφαρμογής στην τάξη». Υπενθυμίζουμε ότι οι προβλεπόμενες «παρεμβάσεις» με αξιοποίηση ΤΠΕ, είναι τόσες όσες και οι εβδομάδες που διαρκεί η «εφαρμογή στην τάξη». Το σχέδιο συμπληρώνεται από τον επιμορφούμενο και στη συνέχεια κατατίθεται στο έργο από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος δηλώνοντας την σύμφωνη γνώμη του/τους με όσα έχουν καταχωρίσει οι επιμορφούμενοί τους. Η φόρμα συμπληρώνεται κατά το διάστημα που υλοποιείται η «εφαρμογή στην τάξη» των επιμορφούμενων, δηλαδή μετά τις πρώτες οκτώ εβδομάδες του προγράμματος.
 2. Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές του προγράμματος από κοινού, αν είναι περισσότεροι του ενός, συντάσσουν/ συμπληρώνουν «Συνολική Αναφορά επιμορφωτή σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και της εφαρμογής στην τάξη». Η αναφορά περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την οργάνωση του προγράμματος της επιμόρφωσης συνολικά και την υποστήριξη της «εφαρμογής στην τάξη» (επιμορφωτικές συνεδρίες και υποστηρικτικές συναντήσεις) από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος. Επίσης, περιλαμβάνει σύντομη αναφορά και στοιχεία αξιολόγησης της εμπλοκής των επιμορφούμενων στην εφαρμογή στην τάξη, από τον/τους επιμορφωτή/ές τους. Το σχέδιο συμπληρώνεται από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος και στη συνέχεια κατατίθεται στο έργο από τον Συντονιστή του προγράμματος.

Σχέδια των παραπάνω εντύπων περιλαμβάνονται στη Βιβλιοθήκη της Πύλης ενημέρωσης και συνεργασίας της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ εδώ (για το παραδοσιακό μοντέλο: http://b-epipedo2.cti.gr ->"ΥΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"-> "Για την επιμόρφωση Β' Επιπέδου ΤΠΕ στα ΚΣΕ (παραδοσιακό μοντέλο)" -> "Οδηγίες, Έντυπα, Διαδικασίες"-> "Έντυπα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης & Απολογισμού Προγράμματος Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Παραδοσιακό Μοντέλο)"» και για το Μεικτό Μοντέλο: http://b-epipedo2.cti.gr -> "ΥΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"-> "Για την επιμόρφωση Β' Επιπέδου ΤΠΕ στα ΚΣΕ (μεικτό μοντέλο)" -> "Οδηγίες, Έντυπα, Διαδικασίες"-> "Έντυπα (Φόρμες) Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης & Απολογισμού Προγράμματος Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου ΤΠΕ"»), ενώ υπενθυμίζεται ότι περισσότερα στοιχεία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επιμόρφωσης και της «εφαρμογής στην τάξη» διατίθενται μέσω των ενημερωτικών σημειωμάτων που είναι διαθέσιμα εδώ:

Η διάθεση, συμπλήρωση και κατάθεση/ υποβολή στο έργο, των παραπάνω εντύπων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου, ενώ λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση και τις προθεσμίες κατάθεσης, θα ανακοινώνονται από τους φορείς υλοποίησης της Πράξης μέσω της Πύλης ενημέρωσης και συνεργασίας της Πράξης, στη διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr.

espa logo

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας
Βρίσκεστε εδώ: Home Υποστηρικτικες Δομες Συχνές Ερωτήσεις Εφαρμογή στην τάξη "Εφαρμογή στην Τάξη" - Σχεδιασμός, Τεκμηρίωση, Απολογισμός