Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

"Εφαρμογή στην Τάξη" - ΄Διεξαγωγή, Στόχος και "παρεμβάσεις" στην τάξη

Εμφανίσεις: 4525

Ερώτημα

Πώς διεξάγεται και πού στοχεύει η «εφαρμογή στην τάξη»/ πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων; Τι είναι οι «παρεμβάσεις» στην τάξη με χρήση ΤΠΕ, στο πλαίσιο της «εφαρμογής στην τάξη»; Πόσες «παρεμβάσεις» προβλέπονται για καθένα επιμορφούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης;

Απάντηση

Στόχος του έργου είναι οι δράσεις εφαρμογής στην τάξη/ «παρεμβάσεις» να διεξάγονται με αυξανόμενο ρυθμό ώστε οι εκπαιδευτικοί να γίνονται όλο και πιο έμπειροι στην εκπόνηση, διαμόρφωση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και άλλων εργαλείων (πχ. εργαλεία γενικής χρήσης και σύγχρονα εργαλεία web 2.0, όπως blogs, wikis και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης). Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καταστεί δυνατή η συνέχιση των δράσεων αυτών και μετά το πέρας της επιμόρφωσης (απώτερος στόχος του έργου) με την αξιοποίηση ευρύτερων συνεργασιών στις κοινότητες μάθησης και πρακτικής που θα έχουν δημιουργήσει, μέσα από τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς του έργου.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί με την υποστήριξη και την καθοδήγηση του επιμορφωτή τους καλούνται να αξιοποιήσουν, μετά από κατάλληλη προετοιμασία και χρήση των υποστηρικτικών δομών του έργου, τις κατά περίπτωση υποδομές που διατίθενται στις σχολικές τους μονάδες (πχ. σχολικά εργαστήρια, netbooks, data projectors), προκειμένου να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα σενάρια ή μεμονωμένες δραστηριότητες με τους μαθητές τους, με χρήση ΤΠΕ (δράσεις εφαρμογής στην τάξη/ «παρεμβάσεις»).

Σύμφωνα με τους ειδικότερους στόχους του εγκεκριμένου ΤΔΕ, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει για κάθε μια από τις εβδομάδες της περιόδου «εφαρμογής στην τάξη» του προγράμματος να προετοιμάζουν και να υλοποιούν, εν γένει, μια «παρέμβαση» με χρήση/ αξιοποίηση ΤΠΕ με τους μαθητές τους. Η «παρέμβαση» μπορεί να είναι από μια μικρής έκτασης δράση, όπως είναι μια μικρή παρουσίαση στους μαθητές με χρήση data projector, έως μια ολόκληρη διδασκαλία, στη βάση ενός πλήρους σεναρίου/ εκπαιδευτικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ, της οποίας είναι πιθανόν να έχει προηγηθεί «παρέμβαση» προετοιμασίας και εξοικείωσης των μαθητών με τα εργαλεία ή εκπαιδευτικά λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουν. Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών στην ένταξη των «παρεμβάσεων» στην εκπαιδευτική διαδικασία (πχ. για την αντιμετώπιση ζητημάτων: εναρμόνισης με το πρόγραμμα σπουδών, διαθεσιμότητας σχολικού εργαστηρίου, κ.α.), αυτές είναι δυνατόν να μην κατανέμονται ισομερώς στις εβδομάδες της περιόδου «εφαρμογής στην τάξη».

Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της "εφαρμογής στην τάξη" για κάθε περίοδο επιμόρφωσης είναι διαθέσιμα στα αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα που είναι διαθέσιμα εδώ:

Ενθαρρύνονται οι επιμορφωτές να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στον ειδικό χώρο συζητήσεων που έχει δημιουργηθεί στον ενημερωτικό κόμβο του έργου:

http://b-epipedo2.cti.gr → Επιλογή ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (οριζόντια μπάρα επιλογών) → ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ.

Στον χώρο αυτό έχουν ήδη κατατεθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες απόψεις και παραδείγματα για το περιεχόμενο των υποστηρικτικών συναντήσεων και των «παρεμβάσεων" εφαρμογής στην τάξη.

"Εφαρμογή στην Τάξη" - Συμμετοχή των Επιμορφούμενων

Εμφανίσεις: 4748

Ερώτημα

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των επιμορφούμενων στις δράσεις «εφαρμογής στην τάξη»; Πώς σχετίζεται με την πιστοποίηση;

 

Απάντηση

Η συμμετοχή των επιμορφούμενων στις δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» αποτελεί μαζί με την παρουσία τους στο 90% τουλάχιστον των επιμορφωτικών συνεδριών και υποστηρικτικών συναντήσεων, προϋπόθεση της «επιτυχούς παρακολούθησης».

"Εφαρμογή στην Τάξη" - Σχεδιασμός, Τεκμηρίωση, Απολογισμός

Εμφανίσεις: 7625

Ερώτημα

Ποιες είναι οι τυπικές υποχρεώσεις επιμορφωτών – επιμορφούμενων σχετικά με το σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και τον απολογισμό της «εφαρμογής στην τάξη»;

Απάντηση

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ, απαιτείται η συμπλήρωση και κατάθεση μιας σειράς εντύπων (φόρμες), τα οποία αφορούν στο σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και τον απολογισμό της επιμόρφωσης και του οργανικού τμήματος της επιμορφωτικής διαδικασίας, που είναι η «εφαρμογή στην τάξη».

Ειδικότερα απαιτείται:

Σε αρχικό στάδιο του προγράμματος:

 1. Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές (αν είναι περισσότεροι του ενός) του προγράμματος, να συντάσσουν/ συμπληρώνουν από κοινού «Σχέδιο υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης (επιμορφωτικές συνεδρίες)». Το έντυπο αυτό αφορά στην εκπόνηση και καταγραφή σχεδίου (πλάνου, προγραμματισμού) υλοποίησης του προγράμματος επιμόρφωσης, σχετικά με τη “διαδρομή” που προβλέπεται να ακολουθηθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και την κατανομή των ενοτήτων και του περιεχομένου αυτών στις συνεδρίες και στους επιμορφωτές του προγράμματος (αν είναι περισσότεροι του ενός). Το σχέδιο συμπληρώνεται από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος και στη συνέχεια κατατίθεται στο έργο από τον Συντονιστή του προγράμματος.
 2. Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές (αν είναι περισσότεροι του ενός αυτοί που συμμετέχουν στην υποστήριξη της εφαρμογής στην τάξη) του προγράμματος να συντάσσουν/ συμπληρώνουν από κοινού «Συνοπτικό σχέδιο σχετικά με την υλοποίηση της εφαρμογής στην τάξη». Το έντυπο αυτό αφορά στην εκπόνηση και καταγραφή σχεδίου (πλάνο, προγραμματισμός) για την υλοποίηση της «εφαρμογής στην τάξη» από τους επιμορφούμενους ενός προγράμματος. Περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το προφίλ των επιμορφούμενων (πχ. βαθμίδα, τάξη, μάθημα, που διδάσκουν, διαθέσιμες υποδομές ΤΠΕ στο σχολείο τους), την οργάνωση και το περιεχόμενο των υποστηρικτικών συναντήσεων, καθώς και το συνοπτικό πλάνο του επιμορφωτή για τις «παρεμβάσεις» που θα πραγματοποιήσει κάθε επιμορφούμενος. Το συνοπτικό πλάνο για κάθε επιμορφούμενο διαμορφώνεται μετά από συζήτηση και σε συνεργασία των επιμορφωτών με τους επιμορφούμενους (πχ. στο πλαίσιο της πρώτης υποστηρικτικής συνάντησης). Το σχέδιο συμπληρώνεται από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος και τους επιμορφούμενους (στοιχεία προφίλ επιμορφούμενων), και στη συνέχεια κατατίθεται στο έργο από τον Συντονιστή του προγράμματος. Οι επιμορφούμενοι του προγράμματος συμπληρώνουν οι ίδιοι, τα στοιχεία που αφορούν στο προφίλ τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και προκειμένου για την τεκμηρίωση της συμμετοχής και την αξιολόγηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των δράσεων «εφαρμογής στην τάξη» από τους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους:

 1. Κάθε επιμορφούμενος συντάσσει/ συμπληρώνει «Αναφορά επιμορφούμενου σχετικά με την υλοποίηση της εφαρμογής στην τάξη», και την καταθέτει μαζί με το υλικό του/των σεναρίων/ δραστηριοτήτων (πχ. σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, αρχεία εκπαιδευτικών λογισμικών) που ανάπτυξε/ προσάρμοσε και χρησιμοποίησε στο πλαίσιο της «εφαρμογής στην τάξη», καθώς και τυχόν υλικό τεκμηρίωσης και αναστοχασμού της παρέμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του επιμορφωτή. Η αναφορά περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση των «παρεμβάσεων» του επιμορφούμενου (πχ. ημερομηνία, στοιχεία τάξης, εξοπλισμού εφαρμογής, λογισμικό/ εργαλεία που αξιοποιήθηκε, σχόλια κλπ για κάθε μια από τις «παρεμβάσεις»/ δράσεις εφαρμογής στην τάξη που πραγματοποίησε) και μαζί με το επισυναπτόμενο υλικό αξιολογείται και τεκμηριώνει την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, αναφορικά με το σκέλος της «εφαρμογής στην τάξη». Υπενθυμίζουμε ότι οι προβλεπόμενες «παρεμβάσεις» με αξιοποίηση ΤΠΕ, είναι τόσες όσες και οι εβδομάδες που διαρκεί η «εφαρμογή στην τάξη». Το σχέδιο συμπληρώνεται από τον επιμορφούμενο και στη συνέχεια κατατίθεται στο έργο από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος δηλώνοντας την σύμφωνη γνώμη του/τους με όσα έχουν καταχωρίσει οι επιμορφούμενοί τους. Η φόρμα συμπληρώνεται κατά το διάστημα που υλοποιείται η «εφαρμογή στην τάξη» των επιμορφούμενων, δηλαδή μετά τις πρώτες οκτώ εβδομάδες του προγράμματος.
 2. Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές του προγράμματος από κοινού, αν είναι περισσότεροι του ενός, συντάσσουν/ συμπληρώνουν «Συνολική Αναφορά επιμορφωτή σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και της εφαρμογής στην τάξη». Η αναφορά περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την οργάνωση του προγράμματος της επιμόρφωσης συνολικά και την υποστήριξη της «εφαρμογής στην τάξη» (επιμορφωτικές συνεδρίες και υποστηρικτικές συναντήσεις) από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος. Επίσης, περιλαμβάνει σύντομη αναφορά και στοιχεία αξιολόγησης της εμπλοκής των επιμορφούμενων στην εφαρμογή στην τάξη, από τον/τους επιμορφωτή/ές τους. Το σχέδιο συμπληρώνεται από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος και στη συνέχεια κατατίθεται στο έργο από τον Συντονιστή του προγράμματος.

Σχέδια των παραπάνω εντύπων περιλαμβάνονται στη Βιβλιοθήκη της Πύλης ενημέρωσης και συνεργασίας της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ εδώ (για το παραδοσιακό μοντέλο: http://b-epipedo2.cti.gr ->"ΥΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"-> "Για την επιμόρφωση Β' Επιπέδου ΤΠΕ στα ΚΣΕ (παραδοσιακό μοντέλο)" -> "Οδηγίες, Έντυπα, Διαδικασίες"-> "Έντυπα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης & Απολογισμού Προγράμματος Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Παραδοσιακό Μοντέλο)"» και για το Μεικτό Μοντέλο: http://b-epipedo2.cti.gr -> "ΥΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"-> "Για την επιμόρφωση Β' Επιπέδου ΤΠΕ στα ΚΣΕ (μεικτό μοντέλο)" -> "Οδηγίες, Έντυπα, Διαδικασίες"-> "Έντυπα (Φόρμες) Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης & Απολογισμού Προγράμματος Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου ΤΠΕ"»), ενώ υπενθυμίζεται ότι περισσότερα στοιχεία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επιμόρφωσης και της «εφαρμογής στην τάξη» διατίθενται μέσω των ενημερωτικών σημειωμάτων που είναι διαθέσιμα εδώ:

Η διάθεση, συμπλήρωση και κατάθεση/ υποβολή στο έργο, των παραπάνω εντύπων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου, ενώ λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση και τις προθεσμίες κατάθεσης, θα ανακοινώνονται από τους φορείς υλοποίησης της Πράξης μέσω της Πύλης ενημέρωσης και συνεργασίας της Πράξης, στη διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr.

"Εφαρμογή στην Τάξη"- Ο Ρόλος του Επιμορφωτή

Εμφανίσεις: 3426

Ερώτημα

Ποιος είναι ο ρόλος του επιμορφωτή στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των επιμορφούμενων ενός προγράμματος επιμόρφωσης Β' επιπέδου ΤΠΕ («εφαρμογή στην τάξη»);

Απάντηση

Ο ρόλος των επιμορφωτών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο της εφαρμογής στην τάξη, είναι ρόλος εμψυχωτή (mentor) των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:

 • οργάνωση, επιλογή (π.χ. από το διαθέσιμο επιμορφωτικό υλικό) ή/και ανάπτυξη/ προσαρμογή σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προκειμένου οι επιμορφούμενοι να τα αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της εφαρμογής στην τάξη,
 • οργάνωση υποστηρικτικών συναντήσεων (σε εβδομαδιαία βάση) με τους εκπαιδευτικούς (όλο το τμήμα, στα ΚΣΕ), για επιλογή εκπαιδευτικών σεναρίων για εφαρμογή στην τάξη (κατά περίπτωση), προετοιμασία των "παρεμβάσεων", επίλυση αποριών, δειγματικές διδασκαλίες, ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επιμορφούμενων μέσω παρουσιάσεων και συζητήσεων αποτελεσμάτων από τις διδασκαλίες / "παρεμβάσεις" κ.λπ,
 • ασύγχρονη υποστήριξη, κύρια σε παιδαγωγικά θέματα και θέματα χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (π.χ. forum),
 • επικουρικά και εφόσον κρίνεται αναγκαία, τηλεφωνική υποστήριξη, σε συγκεκριμένες ημέρες/ ώρες που θα έχουν προηγούμενα γνωστοποιηθεί στους επιμορφούμενους,
 • κατά περίπτωση και κατά την κρίση του επιμορφωτή, συναντήσεις επιμορφωτή με έναν ή μικρό αριθμό επιμορφούμενων (διά ζώσης ή με χρήση ειδικών εργαλείων σύγχρονης επικοινωνίας π.χ. skype, ή πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης), για συνεργασία και καθοδήγηση (π.χ. συνεργάζονται 2-3 εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν την ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη τους).

Σε κάθε επιμορφωτική περίοδο, οι υποστηρικτικές συναντήσεις για την καθοδήγηση και υποστήριξη των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών από τους επιμορφωτές τους, γίνονται στα ΚΣΕ σε εβδομαδιαία βάση, για όσο διάστημα διαρκεί η εφαρμογή στην τάξη.

Διάρκεια της περιόδου "Εφαρμογή στην Τάξη"

Εμφανίσεις: 3396

Ερώτημα

Ποια είναι η διάρκεια της περιόδου «εφαρμογής στην τάξη» για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης Β'' επιπέδου ΤΠΕ;

 Απάντηση

Η διάρκεια της περιόδου «εφαρμογής στην τάξη» για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης Β' επιπέδου ΤΠΕ είναι 8 – 16 εβδομάδες ανάλογα με τις συνθήκες που υπαγορεύει το χρονοδιάγραμμα κάθε περιόδου επιμόρφωσης. και είναι διαθέσιμο στα αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα εδώ:

Τι είναι "Υποστηρικτική Συνάντηση"

Εμφανίσεις: 4260

Ερώτημα

Τι είναι η «υποστηρικτική συνάντηση», κάθε πότε διεξάγεται, ποιοι συμμετέχουν;

 

Απάντηση

Στο πλαίσιο της υποστήριξης και καθοδήγησής των επιμορφούμενων για την «εφαρμογή στην τάξη» οργανώνονται από τον επιμορφωτή / τές του κάθε προγράμματος «υποστηρικτικές συναντήσεις» σε εβδομαδιαία βάση, οι οποίες απαιτούν τη συμμετοχή όλων των επιμορφούμενων του προγράμματος.  Οι συναντήσεις αυτές είναι διάρκειας 2-3 ωρών και μπορούν να περιλαμβάνουν επιλογή εκπαιδευτικών σεναρίων για εφαρμογή στην τάξη (κατά περίπτωση), επίλυση αποριών, δειγματικές διδασκαλίες, ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επιμορφούμενων μέσω παρουσιάσεων και συζητήσεων αποτελεσμάτων από τις διδασκαλίες κ.λπ.

Οι υποστηρικτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται παράλληλα με τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων επιμορφωτικών συνεδριών (1 τρίωρη επιμορφωτική συνεδρία, 1 επιμορφωτική συνάντηση διάρκειας 2-3 ωρών, ανά εβδομάδα), αμέσως μετά την πάροδο των 6–8 πρώτων εβδομάδων επιμόρφωσης (36-48 ώρες, 2 τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες την εβδομάδα), ώστε οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, έχοντας αποκτήσει το βασικό υπόβαθρο μέσα από κατάλληλες «διαδρομές» στις ενότητες των προγραμμάτων σπουδών, να είναι σε θέση να ξεκινήσουν την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση ΤΠΕ στην τάξη με τους μαθητές τους.

Ειδικότερα για την πρώτη επιμορφωτική περίοδο, λόγω ειδικών συνθηκών στο χρονοδιάγραμμα της επιμόρφωσης,  πραγματοποιήθηκαν 6 υποστηρικτικές συναντήσεις.

Ενθαρρύνονται οι επιμορφωτές να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στον ειδικό χώρο συζητήσεων που έχει δημιουργηθεί στον ενημερωτικό κόμβο του έργου:

http://b-epipedo2.cti.gr -> ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  -> ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ.

Στον χώρο αυτό έχουν ήδη κατατεθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες απόψεις και παραδείγματα για το περιεχόμενο των υποστηρικτικών συναντήσεων και  των «παρεμβάσεων" εφαρμογής στην τάξη.

espa logo

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας
Βρίσκεστε εδώ: Home Υποστηρικτικες Δομες Συχνές Ερωτήσεις Εφαρμογή στην τάξη