Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Λεξικό όρων

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Ε
 • ΕΠΕΔΒΜ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης
 • Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ (Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ) αφορά σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των νέων ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και έργα του Υπουργείου Παιδείας, και ειδικότερα τα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού.
 • Έργο/ Πράξη/ παρούσα Πράξη: Αναφέρεται στις Πράξεις με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγμένες στους άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.
 • Επιμόρφωση  Α’ επιπέδου ΤΠΕ: Έτσι συνηθίζεται να αποκαλείται η επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ που έγινε σε όλη την Ελλάδα για ένα πολύ μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών (~120.000), στο διάστημα 2002-2008, στο πλαίσιο προηγούμενων έργων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
 • Επιμόρφωση  Β’ επιπέδου ΤΠΕ: Έτσι συνηθίζεται να αποκαλείται η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, που υλοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος έργου, καθώς αποτελεί φυσική συνέχεια της Επιμόρφωσης Α’ επιπέδου σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, που έγινε στο πλαίσιο προηγούμενων έργων.
 • Επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ: Επιμορφωτές που ανήκουν στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ και οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί μέσα από ειδική διαδικασία πιστοποίησης, στην πλειοψηφία τους μετά από επιτυχή παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών, διάρκειας 350 ωρών, σε ΠΑΚΕ.
 • Επιμορφωτές/εκπαιδευτές επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ. Η επιμόρφωση αυτή διεξάγεται είτε από επιμορφωτές του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ είτε από «πολλαπλασιαστές», οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτικοί Β’ επιπέδου ΤΠΕ, που έχουν επιλεγεί, εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί κατάλληλα στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, ώστε να μπορούν να αναλάβουν προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ.
 • Επιμορφωτικές δράσεις τύπου μεικτής μάθησης (blended learning): Η παιδαγωγική θεμελίωση της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην φυσική επαφή επιμορφωτή και επιμορφούμενων (καθώς και μεταξύ των επιμορφούμενων), στην οποία βασίζονται πολλά σημαντικά στοιχεία της μεθοδολογίας της, όπως η διδασκαλία εργαστηριακού τύπου στα 2/3 περίπου των ωρών του Προγράμματος Σπουδών, οι πρόσθετες επιμορφωτικές ώρες για την υποστήριξη της εφαρμογής στην τάξη, η ανάπτυξη κοινοτήτων πρακτικής κλπ. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως απομακρυσμένα νησιά, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, καθώς και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με πολύ μικρό αριθμό ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών ή ανυπαρξία επιμορφωτικών υποδομών (επιμορφωτές ή ΚΣΕ), η φυσική επαφή ενδέχεται να μην είναι πάντοτε εφικτή.  Για την διεξαγωγή της επιμόρφωσης σε αυτές τις περιπτώσεις θα υλοποιηθούν ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης στο μοντέλο της μεικτής μάθησης (blended learning). Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν εξ αποστάσεως μάθηση και περιορισμένο αριθμό δια ζώσης συνεδριών κλασσικού τύπου. Τα προγράμματα θα βασισθούν σε πλατφόρμα e-learning, η οποία θα υποστηρίζει σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σε αυτή θα κτισθεί το ηλεκτρονικό επιμορφωτικό πρόγραμμα (e-course).
 • ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς το οποίο για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης αναφέρεται στην προγραμματική περίοδο 2007-2013.
 • «Εφαρμογή στην τάξη» / Επιμορφωτικές δράσεις εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων: Τα επιμορφωτικά προγράμματα Β’ επιπέδου ΤΠΕ συμπληρώνονται με την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων Β’ επιπέδου ΤΠΕ μέσα στην τάξη από τους επιμορφούμενους, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, η επιμορφωτική διαδικασία  υλοποιείται σε 2 σκέλη, με 1ο σκέλος τη διδασκαλία του επιμορφωτικού υλικού στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος και 2ο σκέλος την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στην τάξη. Τα δύο σκέλη εξελίσσονται χρονικά σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

- 1η φάση: μερική υλοποίηση του 1ου σκέλους, με τη διδασκαλία των μισών περίπου από τις 96 ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος

- 2η  φάση: παράλληλη υλοποίηση του 1ου και του 2ου σκέλους, με διαστήματα διδασκαλίας των υπόλοιπων ωρών του επιμορφωτικού προγράμματος παράλληλα ή ανάμεικτα με δράσεις εφαρμογής στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στην επιμόρφωση (δηλ. «παρεμβάσεις» υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση ΤΠΕ στην τάξη, με τους μαθητές τους), συνοδευόμενες και από άλλες υποστηρικτικές δράσεις για τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς (πχ. υποστηρικτικές συναντήσεις προετοιμασίας και αναστοχασμού των «παρεμβάσεων»), με «μέντορα» τον επιμορφωτή τους.

Έτσι, τα αποτελέσματα και οφέλη της επιμόρφωσης φτάνουν στους τελικούς αποδέκτες - που είναι οι μαθητές - άμεσα και με μαζικό τρόπο.

Η
 • Help Desk: Αφορά στην υπηρεσία υποστήριξης της Πράξης που στελεχώνεται από ομάδα έμπειρων χειριστών (πχ. συντονιστών επιμόρφωσης, τεχνικών, εκπαιδευτικών κ.α.), μέσω της οποίας απαντώνται ερωτήματα/ αιτήματα που τίθενται από όλους τους ενδιαφερομένους (πχ. εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό ΚΣΕ, ΚΕΠΙΣ, ΠΑΚΕ), τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας υποβολής ερωτήματος/ αιτήματος, που είναι διαθέσιμη στην Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β’ επιπέδου, εδώ.
Ι
 • «Ιφιγένεια» Αποθετήριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Αφορά στη βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων που αξιοποιούν ΤΠΕ, όπου επιμορφωτές και επιμορφούμενοι του παρόντος έργου «αναρτούν» και μοιράζονται με τους συναδέλφους τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ανέπτυξαν, χρησιμοποίησαν  ή προτείνουν για αξιοποίηση στην «εφαρμογή στην τάξη». Η «Ιφιγένεια» είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ifigeneia.cti.gr για τους συμμετέχοντες στο παρόν έργο, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που διαθέτουν για τα πληροφοριακά συστήματα της Πράξης.
 • Ι.Ε.Π.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπως ιδρύθηκε με βάση το Ν.3966/24-5-2011.
 • Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ όπως μετονομάστηκε το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.), με βάση το Ν.3966/24-5-2011, άρθρο 22.
Κ
 • Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις): Οι διαδικασίες πιστοποίησης των δεξιοτήτων και γνώσεων Β’ επιπέδου ΤΠΕ των εκπαιδευτικών (καθώς και οι διαδικασίες πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ, που περιλαμβάνονται στην Πράξη προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στην εκπλήρωση της σχετικής αναγκαίας προϋπόθεσης συμμετοχής στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ, καθώς και στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ) υλοποιούνται στα Κέντρα Πιστοποίησης που είναι πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα στην ποιότητα των παροχών.
 • Κέντρα Επιμόρφωσης για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ. Η διεξαγωγή των σεμιναρίων της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ ανατίθεται σε υπάρχοντα Κέντρα Επιμόρφωσης (Μητρώο ΚΣΕ), αλλά και σε άλλα Κέντρα που θα επιλεγούν μέσα από ανοικτές διαδικασίες και θα πιστοποιηθούν κατάλληλα στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης. Κατά την υλοποίηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης, τα Κέντρα Επιμόρφωσης διαθέτουν την αναγκαία γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη, εγγυώνται δε την διεξαγωγή των σεμιναρίων επιμόρφωσης σύμφωνα με τις συνθήκες και τους όρους που έχουν προδιαγραφεί από την Πράξη.
 • Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) Β’ Επιπέδου ΤΠΕ. Είναι οι φορείς στους οποίους ανατίθεται η διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Ως ΚΣΕ Β’ επιπέδου ΤΠΕ μπορούν να λειτουργήσουν Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΠΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εργασίας δημόσια και ιδιωτικά ΚΕΚ ή Κέντρα Δια Βίου Μάθησης τύου 1 και 2 (Ν. 4093/2012 και Ν. 4111/2013) πιστοποιημένα στον τομέα Πληροφορικής από τον αρμόδιο φορέα, επιστημονικές ενώσεις, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ινστιτούτα. Τα ΚΣΕ υποχρεούνται να διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο με τον απαιτούμενο υπολογιστικό, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ τα ΚΣΕ διαθέτουν την αναγκαία γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη, εγγυώνται δε την διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης σύμφωνα με τις συνθήκες και τους όρους που έχουν προδιαγραφεί από την Πράξη. Τα ΚΣΕ επιλέγονται από το Μητρώο ΚΣΕ Β’ επιπέδου ΤΠΕ  το οποίο συγκροτείται από φορείς οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης σε σχετική πρόσκληση, κατόπιν κατάλληλων διαδικασιών/ τεχνικών ελέγχων πιστοποίησης.
 • Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού του Έργου της Επιμόρφωσης. (Κ.Ε.Σ.Ε.). Η επιτροπή αυτή, αποτελεί το όργανο συντονισμού της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας και περιλαμβάνει μέλη από τους δύο συμπράττοντες φορείς του έργου: ΙΕΠ και ΙΤΥΕ «Διόφαντος».
Μ
 • Μητρώο Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ: Το σύνολο των επιμορφωτών που έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς σε εξετάσεις πιστοποίησης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, στην πλειοψηφία τους μετά από παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης επιμορφωτών διάρκειας 350 ωρών σε ΠΑΚΕ. Τα ΚΣΕ οφείλουν να επιλέγουν επιμορφωτές για τα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ τα οποία θα υλοποιήσουν από το Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Το Μητρώο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II και εμπλουτίζεται με νέους επιμορφωτές που εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται επιτυχώς στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης.
 • Μητρώο ΚΣΕ Β’ επιπέδου ΤΠΕ: Το σύνολο των ΚΣΕ που έχουν ανταποκριθεί σε σχετικές Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ και οι οποίοι έχουν κριθεί κατάλληλοι προς τούτο, μέσω κατάλληλων διαδικασιών/ τεχνικών ελέγχων πιστοποίησης. Το Μητρώο των ΚΣΕ Β’ επιπέδου ΤΠΕ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II και ανανεώνεται μέσα από ανοικτή διαδικασία προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης.
 • Μητρώο ΚεΠις: Το σύνολο των ΚεΠις που έχουν ανταποκριθεί σε σχετικές Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση προγραμμάτων Πιστοποίησης και οι οποίοι έχουν κριθεί κατάλληλοι προς τούτο, μέσω κατάλληλων διαδικασιών/ τεχνικών ελέγχων πιστοποίησης. Το Μητρώο ΚεΠις που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Πράξεων «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ, «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση» του ΕΠΕΑΕΚ II και «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II αξιοποιείται για την πιστοποίηση δεξιοτήτων Β’ και Α’ επιπέδου ΤΠΕ της παρούσας Πράξης. Το Μητρώο ενδέχεται να ανανεωθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
 • Μητρώο «Πολλαπλασιαστών»: Το σύνολο των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν και θα εκπαιδευθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προκειμένου να μπορούν να αναλάβουν τη διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, επιπροσθέτως των επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των «πολλαπλασιαστών» θα είναι σε αντιστοιχία με εκείνο της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ και θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα, στοιχεία μεθοδολογίας επιμόρφωσης ενηλίκων.
 • Μηχανισμός Οργάνωσης, Συντονισμού και Ελέγχου των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ο μηχανισμός αυτός έχει την ευθύνη της οργάνωσης συντονισμού, υποστήριξης και ελέγχου της προετοιμασίας και διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων σε όλη την χώρα. Ο μηχανισμός συγκροτείται και λειτουργεί από τους συμπράττοντες - συνδικαιούχους φορείς  και περιλαμβάνει κεντρικούς συντονιστές επιμόρφωσης που έχουν την ευθύνη του συντονισμού, της υποστήριξης και της παρακολούθησης της καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων, καθώς και τοπικούς συνδέσμους, που διενεργούν επιτόπιες επισκέψεις στα προγράμματα επιμόρφωσης και πιστοποίησης.
Ο
 • ΟΠΣΔ/ MIS: Για την υποστήριξη των υποέργων αξιοποιείται το κοινό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων της Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης (MIS), το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II και προσαρμόστηκε και αναβαθμίστηκε για τις ανάγκες της παρούσας Πράξης.
 • ΟΕΠΕΚ: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Π
 • Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ). Είναι οι φορείς στους οποίους ανατίθεται η διεξαγωγή των προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Τα ΠΑΚΕ είναι πανεπιστημιακά τμήματα, με (α) αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται και το αντικείμενο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, και με (β) δυνατότητα χορήγησης, αυτόνομα ή σε σύμπραξη, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Τα ΠΑΚΕ διαθέτουν τη διδακτική ομάδα της επιμόρφωσης, αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ των κατάλληλων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στο αντικείμενο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στα σχολεία.
 • «Πολλαπλασιαστές» Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Είναι εκπαιδευτικοί υψηλών προσόντων που α) εν γένει έχουν συμμετάσχει στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ και έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς στις σχετικές δοκιμασίες πιστοποίησης και β) έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της παρούσας πράξης μέσα από ανοικτές διαδικασίες, έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα εκπαίδευσης «πολλαπλασιαστών» (διάρκειας εν γένει 48 διδακτικών ωρών) και έχουν πιστοποιηθεί ως προς τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν σε αυτό, ώστε να μπορούν να αναλάβουν τη διεξαγωγή επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, επιπροσθέτως των επιμορφωτών Β’ επιπέδου.
 • Πράξη/ παρούσα Πράξη/ έργο: Αναφέρεται στις Πράξεις με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγμένες στους άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και της Ελλάδας.
 • Περιεχόμενο Σπουδών επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ. Το περιεχόμενο σπουδών της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, αφορά στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση και εκπαιδευτική αξιοποίηση α) νέων ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και έργα του Υπουργείου Παιδείας, και ειδικότερα τα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού, καθώς και β) εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (περιλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας διαδικτύου), μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, που θα αξιοποιούν όλα τα παραπάνω.
 • Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών αφορά στην εκπαίδευση των επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, με τρόπο ώστε αυτοί να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τα προγράμματα επιμόρφωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Β’ επιπέδου ΤΠΕ, να μεταδώσουν στους επιμορφούμενους όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και να καλλιεργήσουν σε αυτούς το τρίπτυχο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Το Πρόγραμμα Σπουδών της Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β΄ επιπέδου ΤΠΕ στο γενικό του μέρος καλύπτει τις βασικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ (θεωρίες μάθησης σε σχέση με τις ΤΠΕ, βασικές έννοιες διδακτικής, κατασκευή διδακτικού υλικού κλπ), την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου (θεωρητικό υπόβαθρο, εκπαιδευτικές πύλες, θέματα ασφάλειας διαδικτύου κλπ), τη μεθοδολογία της επιμόρφωσης ενηλίκων, τη μεθοδολογία μεικτής μάθησης (blended learning), την παιδαγωγική χρήση εργαλείων γενικής χρήσης, την παιδαγωγική αξιοποίηση εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0 (blogs, wikis, social networks, κ.α.), τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας και την αποδοτική χρήση τους μέσα στην σχολική τάξη, γενικά θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού (χαρακτηριστικά, κατηγορίες, γενικές αρχές σχεδιασμού κλπ), την επεξεργασία πολυμεσικού υλικού, την ανάπτυξη μικρών εφαρμογών, την εκμάθηση χρήσης και εκπαιδευτικής αξιοποίησης των συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learning Management Systems) και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στοιχεία τεχνικής υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων. Στο ειδικό του μέρος, που εξαρτάται από τον κλάδο του εκπαιδευτικού, το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει τη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων του κλάδου, την εκμάθηση και παιδαγωγική αξιοποίηση συγκεκριμένων λογισμικών, την εφαρμογή και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση των λογισμικών αυτών ή άλλων ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία των μαθημάτων του κλάδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές δράσεις πρακτικής εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων επιμορφωτών στην τάξη («εφαρμογή στην τάξη»).
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ είναι η υλοποίηση της εκπαίδευσης μιας ομάδας επιμορφωτών με βάση το ανωτέρω Πρόγραμμα Σπουδών. Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης διεξάγεται σε συγκεκριμένο ΠΑΚΕ και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ διεξάγονται σε ομάδες των 20 περίπου ατόμων και διαρκούν 350 ώρες, κατανεμημένες εν γένει σε 12 έως 20 ώρες ανά εβδομάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές δράσεις πρακτικής εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων επιμορφωτών στην τάξη («εφαρμογή στην τάξη»).
  Πρόγραμμα Σπουδών Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου αφορά στην  εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στην απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης (με έμφαση στα εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 (social software), διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας κ.α., καθώς επίσης στην εφαρμογή και σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση των παραπάνω. Το τρίπτυχο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που καλλιεργείται στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, συνεισφέρει στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη από τους ίδιους και τους μαθητές τους για την έρευνα, αλληλεπίδραση, συνεργασία και οικοδόμηση νέων γνώσεων, καθώς και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προσωπική και επαγγελματική αναβάθμιση των ίδιων των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.
 • Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ είναι η υλοποίηση της επιμόρφωσης μιας ομάδας εκπαιδευτικών με βάση το ανωτέρω Πρόγραμμα Σπουδών. Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης διεξάγεται σε συγκεκριμένο ΚΣΕ και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ διεξάγονται σε ομάδες 10 έως 15 ατόμων και διαρκούν 96 ώρες, κατανεμημένες σε 6 ώρες ανά εβδομάδα. Τα προγράμματα λαμβάνουν χώρα εν γένει στο διάστημα Σεπτέμβριος 2009 – Ιούνιος 2015, σε επιμορφωτικές περιόδους. Ως επιμορφωτική περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο περιλαμβάνονται οι χρόνοι: α) ενεργειών προετοιμασίας, β) διενέργειας επιμορφωτικών δράσεων και γ) ολοκλήρωσης και απολογισμού των προγραμμάτων επιμόρφωσης ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο τους. Από το σχήμα αυτό διαφοροποιούνται εν μέρει τα επιμορφωτικά προγράμματα μεικτής μάθησης.
 • Πρόγραμμα επιμόρφωσης ενδοσχολικών «πολλαπλασιαστών» στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας: Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» πραγματοποιείται ειδική, ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα αξιοποίησης διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας και πλατφορμών διανομής/ διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικότερα, η επιμόρφωση αυτή υλοποιείται εφάπαξ (σε μια μόνο επιμορφωτική περίοδο, το 2012), με στόχο την αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας και αφορά, κατ’ αρχάς έναν εκπαιδευτικό από κάθε σχολείο που συμμετείχε στο πρόγραμμα Π78 - «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» (περίπου 1000 σχολεία). Ο εκπαιδευτικός αυτός αναμένεται να λειτουργήσει στη συνέχεια μέσα στο σχολείο του ως «πολλαπλασιαστής» των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσει στην εν λόγω επιμόρφωση για τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς. Η επιμόρφωση αυτή έχει διάρκεια 18 ωρών, οι οποίες διεξάγονται, εν γένει, σε διάστημα 3 εβδομάδων, εκτός σχολικού ωραρίου, στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (πχ. διαδραστικό πίνακα), σε όλη την Ελλάδα, από επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ, οι οποίοι έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε ειδική σχετική ταχύρρυθμη εκπαίδευση.
 • Προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ (Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου ΤΠΕ). Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης ΤΠΕ, αφορά σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υλοποιείται σε όλη τη χώρα για όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών. Αντικείμενο της επιμόρφωσης αυτής είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση και αξιοποίηση στην τάξη α) νέων ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και έργα του Υπουργείου Παιδείας, και ειδικότερα τα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού, καθώς και β) εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (περιλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας διαδικτύου), μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, που θα αξιοποιούν όλα τα παραπάνω. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει 36 διδακτικές ώρες και θα έχει διάρκεια περίπου 6 εβδομάδες (εν γένει 2 τρίωρα την εβδομάδα), θα διεξάγεται εκτός σχολικού ωραρίου, σε ομάδες των 10 -15 ατόμων, από επιμορφωτές οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί σε θέματα αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Πύλη ενημέρωσης και συνεργασίας/ Υποστηρικτικός κόμβος επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Στο πλαίσιο της Πράξης λειτουργεί και συντηρείται ο παρών Υποστηρικτικός Κόμβος στο διαδίκτυο, στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι στην Πράξη φορείς αλλά και η ευρύτερη κοινότητα των εκπαιδευτικών. Στον Υποστηρικτικό Κόμβο βρίσκονται πληροφορίες για την Πράξη και όλα τα σημαντικά έγγραφα της Πράξης τα οποία αφορούν διαδικασίες, κανονισμούς και συμβάσεις. Επίσης, είναι διαθέσιμα το επιμορφωτικό υλικό της Πράξης, πληροφορίες για το υλικό και τη διαδικασία πιστοποίησης, αναφορές και στατιστικά στοιχεία για την Πράξη, καθώς και πρόσθετο υλικό σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Μεταξύ άλλων, ο κόμβος υποστηρίζει σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, διαθέτει ψηφιακή βιβλιοθήκη με πλήθος υλικού, λογισμικά και εκπαιδευτικές δραστηριότητες,  fora συζητήσεων, παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στο MIS κλπ.
 • ΠΙ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Σ
 • Συμπράττοντες - Συνδικαιούχοι φορείς: η εκτέλεση της Πράξης γίνεται από σύμπραξη φορέων αποτελούμενη από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), ως τελικό δικαιούχο και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), ως συνδικαιούχους επιστημονικούς φορείς και ήδη από 24/2/2012 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής /Ι.Ε.Π. (διάδοχο του έργου έπειτα από την κατάργηση του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και του Π.Ι. με βάση το Ν.3966/24-5-2011), ως τελικό δικαιούχο και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ /Ι.Τ.Υ.Ε. (όπως μετονομάστηκε το Ε.Α.Ι.Τ.Υ., με βάση το Ν.3966/24-5-2011), ως συμπράττοντα-συνδικαιούχο επιστημονικό φορέα.
Τ
 • ΤΠΕ: Ακρωνύμιο για τη φράση «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας»
 • Τελικός Δικαιούχος: δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Για την παρούσα σύμβαση κάθε αναφορά με τον όρο αυτό εννοεί τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και από 24/2/2012 το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) βάσει του Ν.3966/24-5-2011, §25, αρ. 19.

espa logo

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας
Βρίσκεστε εδώ: Home Το Εργο για την πύλη Uncategorised Λεξικό όρων