για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ...

Η εκπαίδευση επιμορφωτών Β΄ επιπέδου ΤΠΕ στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά συνολικά 400 περίπου εκπαιδευτικούς, με κατάλληλη κατανομή σε κλάδους και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προς κάλυψη των αναγκών της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, με υψηλά επιστημονικά προσόντα και μακρόχρονη διδακτική εμπειρία (περιλαμβάνονται και Σχολικοί Σύμβουλοι), επιλέγονται στο πλαίσιο της Πράξης με ανοικτές διαδικασίες.

Η εκπαίδευση των επιμορφωτών του Β’ επιπέδου ΤΠΕ έχει στόχο να τους καταστήσει ικανούς να πραγματοποιούν τα προγράμματα επιμόρφωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ), καθώς και τα προγράμματα των άλλων τύπων επιμόρφωσης που περιλαμβάνονται το έργο (βλέπε εδώ), να υποστηρίξουν τους επιμορφούμενους στην απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και να στηρίξουν την εφαρμογή και αξιοποίηση στη διδακτική πράξη, μέσα στο σχολείο, των δεξιοτήτων και γνώσεων που θα αποκτήσουν οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί.

Η εκπαίδευση των επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ διενεργείται στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ). Τα ΠΑΚΕ είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ενώσεις Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιλέχτηκαν μέσω ανοικτού διαγωνισμού ώστε να καλύπτουν γεωγραφικά ολόκληρη την Ελλάδα. Στην πρώτη περίοδο εκπαίδευσης επιμορφωτών (Μάιος – Δεκέμβριος 2011), συμμετείχαν οι παρακάτω φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

 

ΠΑΚΕ Αν. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλας
ΠΑΚΕ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας ΑΠΘ, Παν/μιο Μακεδονίας, Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας
ΠΑΚΕ Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΠΑΚΕ Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)
ΠΑΚΕ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας Κεφαλληνίας & Ζακύνθου Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΚΕ Αττικής & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΠΑΚΕ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος)
ΠΑΚΕ Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο)

 Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας με τα ΠΑΚΕ και τους συντονιστές της εκπαίδευσης των επιμορφωτών ανά ΠΑΚΕ υπάρχουν εδώ.

Κάθε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών, διαρκεί 350 ώρες. Από αυτές, περίπου 160 ώρες αφορούν στην απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανεξάρτητων από τον κλάδο του εκπαιδευόμενου επιμορφωτή, ενώ οι 190 αφορούν σε ειδικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τον κλάδο του εκπαιδευόμενου. Η εκπαίδευση κατανέμεται εν γένει σε 15-20 ώρες ανά εβδομάδα (για περίπου 6 μήνες) και λαμβάνει χώρα σε απογευματινές ώρες, εκτός σχολικού ωραρίου. Προβλέπονται επίσης πρόσθετες ώρες για την πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων, τόσο σε περιβάλλον σχολικής τάξης όσο και σε περιβάλλον Κέντρου Στήριξης Επιμόρφωσης. Σε κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 20 εν γένει εκπαιδευόμενοι.

Αντικείμενα της εκπαίδευσης των επιμορφωτών είναι:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους οι επιμορφωτές θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διαδικασία πιστοποίησης,  για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Πιστοποιούνται και εντάσσονται στο Μητρώο οι υποψήφιοι που θα ανταποκριθούν επιτυχώς σε δοκιμασίες πιστοποίησης, οι οποίες διενεργούνται κεντρικά από την πράξη. Μέρος των αξιολογούμενων στοιχείων του κάθε υποψήφιου επιμορφωτή θα προέρχεται από την δραστηριότητά του μέσα στα εκπαιδευτικά προγράμματα και την προβλεπόμενη πρακτική άσκηση σε ΚΣΕ (επιμόρφωση εκπαιδευτικών) και σχολεία (παρεμβάσεις με ΤΠΕ σε τάξη με μαθητές).