ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Διαθέσιμες οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης και Απασχόλησης της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β' επιπέδου ΤΠΕ (Δεκέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011).