Σχετικά με τη χρήση των «ψηφιοποιημένων αντιγράφων» των πρωτοτύπων Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Τ.Π.Ε.


Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και από τα νομικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών, από τους ενδιαφερομένους και για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις ως άνω υπηρεσίες και φορείς, με την εξαίρεση των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική χρήση. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά δεκτά από τους ως άνω φορείς και υπηρεσίες ευκρινή φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών.